سازمان بهسازي و نوسازي شهريار
آخرين اخبار و رويدادها
تجدیدفراخوان عمومی پروژه تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت دوم پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
فراخوان عمومی نوبت اول پروژه مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر
کارمندان نمونه شهرداری

سکونتگاههای غیر رسمی
 
تعریف سکونتگاههای غیر رسمی:
طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاههای غیررسمی ، به طور عمده در حاشیه شهرهای بزرگ کشور ، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است .این محلات خودرو یا حاشیه نشین ، به بیان درست تر اسکان غیررسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آنها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروههای کم درآمد اغلب مهاجر است. این گونه سکونتگاهها که سیمای نازیبا ، خدمات ناکافی و ساکنان کم توان و مشاغلی نامطمئن دارند ، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری های اجتماعی و باز تولید فقر فراهم می سازند و خطر پذیری بالایی در برابر سوانح طبیعی دارند . حجم گسترده و روند روبه افزایش سکونتگاههای غیررسمی در کشور ، تهیه و تصویب سندی را باعث شد که چارچوب و نحوه فعالیت هماهنگ بخش دولتیعمومی و مشارکت مردمی برای چاره جویی مشکلات اسکان غیررسمی را مشخص می سازد . سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در تاریخ 19/11/82 به تصویب هیئت محترم دولت رسید. سکونتگاههای غیر رسمی بخشی از بافت شهری هستند که عمدتا مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری( طرحهای جامع و تفصیلی ) در درون و خارج از محدوده قانونی شهرها به صورت خودرو به وجود آمده اند . عمدتاً فاقد سند مالكيت هستند و از نظر ويژگيهاي كالبدي و برخورداري از خدمات و زير ساختها ي شهري شديداً دچار كمبود هستند. مداخله در اين گونه بافتها از نوع ساماندهي و توانمند سازي خواهد بود اصل مشترك در همه انواع مداخله مشاركت مردمي خواهد بود.
 
مطالعات ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی:
در 5 مرحله به شرح زیر انجام می شود:
هدف کلان:تامين و بهسازي زيرساختها و ارتقاء محيط زيست به منظور كاهش گسست كالبدي از پيكره اصلي شهر و رفع تبعيض وخدمات رساني فراگير به ويژه براي گروههاي كم درآمد آسيب پذير. و اجرای بخشی از راهبردهای سند ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (مصوب بهمن 82 هیئت محترم وزیران)از قبیل  بسترسازي براي توانمندسازي اجتماعات اين سكونتگاهها ،ظرفيت سازي درمديريت شهري
مراحل و اهداف مطالعات:
شامل پنج مرحله متوالی به قرار زیر است:
مرحله نخست : بررسی گستره فقر شهری وشناسایی محله های فقیر نشین ( سکونتگاههای غیررسمی)
هدف : شناسایی میزان فقر شهری در مقیاس کل شهر است تا از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در این زمینه و با استفاده از سنجه های عینی ، محلات فرودست شهری در داخل و بیرون محدوده شهری شناسایی و اولویت بندی شوند.
مرحله دوم : ارزیابی اجمالی از برنامه های موجود خدمات رسانی و بهسازی مدیریت شهری و تشکلهای مردمی در محله های هدف
هدف : توان سنجی بخش دولتی / عمومی و تحلیل برنامه های آتی و همچنین نهادهای غیردولتی فعال در محله های هدف می باشد
مرحله سوم : بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی های اقتصادی –اجتماعی و کالبدی محله های هدف
هدف: نیاز سنجی مردمی و شناخت ساختار اقتصادی –اجتماعی و کالبدی محله های هدف تعیین شده در مرحله نخست با استفاده از روشهای کمی و کیفی به منظور فراهم آوردن زمینه تدوین برنامه های بهسازی و توانمند سازی
مرحله چهارم : تدوین برنامه توانمند سازی و بهسازی محلات هدف
هدف : تدوین راهبردها و برنامه های کلان به منظور ارتقاء کیفیت زندگی سکونت در محله های هدف و نیز رفع تبعیض در خدمات رسانی شهری و فراهم آوردن زمینه های توانمند سازی اجتماعات محلی
مرحله پنجم :تدوین برنامه عملیاتی(ACTION PLAN ) ساماندهی محله های هدف
هدف : عملیاتی و اجرایی کردن بهسازی کالبدی و ارتقاء کیفیت محیط سکونت و تامین خدمات پایه و توانمند سازی اجتماعات محله های هدف است
 
عناوين كلي پروژه هاي توانمندسازي وساماندهي سکونتگاههای غیررسمی:
- پروژه هاي بهبود وارتقاءزيرساختهاوخدمات شهري
- پروژه هاي توانمندسازي درجهت حمايت از گروه هاي اسب پذيراجتماعي(كودكان ؛زنان سرپرست خانوار ؛معلولين)
- پروژه هاي توانمندسازي اقتصادي شامل ارتقاءوضعيت معيشت ؛اشتغال زايي وبهبود مسكن
- پروژه هاي ظرفيت سازي درمديريت محلي به خصوص شهرداريها
 
توانمند سازیEnabling :
توانمند سازی رویکردی جدید در برنامه ریزی برای کاهش فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و مجموعه اقداماتی را در بر می گیرد که منجر به شکوفائی قابلیت ها و خلاقیت های فردی برای ارتقاء وضعیت موجود به وضعیت بهتر شود.
برنامه توانمندسازی: عبارتست از مجموعه اقداماتی که به منظور ساماندهی فضایی بافتهای غیررسمی انجام می شود و شامل یک فرایند از پایین به بالا است نه یک نقطه پایانی و مشارکت همه اقشار محروم و فقیر جامعه درباره سرنوشت خود است و راهبرد اصلی این مدل اعتقاد به مردم می باشد و اعتقاد به اینکه مسایل می تواند به بهترین شکل ممکن بدست مردمی که با آن مسائل بطور روزانه زندگی می کنند و به عبارتی گروههای ذینفع حل شود. که از ویژگیهای این طرحها می توان ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی ساکنین ، ارتقاء امنیتی ساکنین ،ارتقاء مشارکت مردمی در تامین خدمات زیر بنایی و اجتماعی، ارتقاء توانمندی های اقتصادی ساکنین ،ظرفیت سازی در مدیریت شهری برای نظارت و کنترل و تحویل پروژه ، توجه به الویت های اهل محل در تعریف و ارائه پروژه ها ،هماهنگی با دستگاههای مدیریت شهری در بخشهای مختلف ، مدیریت بین بخشی طرح و تهیه آن با همکاری مدیریت محلی در کل فرآیند ، داشتن نگاه اجتماعی و توجه به گروههای اجتماعی آسیب پذیر ( کودکان زنان معلولان) ، تقاضا مدار بودن به جای عرضه محوری طرح ، برنامه گرایی به جای پروژه محوری و... را نام برد

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان عمران و نوسازي شهرداري شهريار مي باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون